Παρουσίαση του έργου Print E-mail
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τεχνολογίας στην αναβάθμιση του τομέα της υγείας, διοργανώνει για το νοσηλευτικό προσωπικό ημερίδες-συναντήσεις εργασίας που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση & εγρήγορση του νοσηλευτικού κλάδου για την ανάγκη αξιοποίησης των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.ΣΥ.) στην καθημερινότητά τους, την ενημέρωση αναφορικά με τα άμεσα και πρακτικά οφέλη κι αποτελέσματα από την παραγωγική λειτουργία των Ο.Π.ΣΥ. στις Μονάδες Υγείας, καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εφαρμογή τους και την παραγωγική λειτουργία τους στα Νοσοκομεία. Οι ημερίδες-συναντήσεις θα διεξαχθούν σε 40 νοσοκομεία της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων-συναντήσεων εργασίας θα γίνει επίδειξη εκπαιδευτικού-ενημερωτικού χαρακτήρα των βασικών λειτουργιών των νέων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.ΣΥ.) ενώ, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το ρόλο-σημασία τους στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των συστημάτων, αλλά και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα σε μονάδες υγείας.  Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί σε θέματα που εμπλέκονται οι νοσηλευτές και συγκεκριμένα:
 • Διαχείριση δεδομένων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών
 • Οδηγίες-λογοδοσία
 • Παραγγελία εξετάσεων και παραλαβή των αποτελεσμάτων
 • Παραγγελία και παραλαβή φαρμάκων κι υγειονομικού υλικού από το φαρμακείο-αποθήκη του νοσοκομείου  
 • Διαχείριση της μεταφοράς  
 • Παραγγελία διαιτολογίου  
 • Διαχείριση του πλάνου του ορόφου
 • Αναφορές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ημερήσια κίνηση, κλπ)
 • Σχεδιασμός του προγράμματος εργασίας του προσωπικού.      

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
 • Το σχετικό έντυπο υλικό σε ειδικά διαμορφωμένο φάκελο.  
 • Τις παρουσιάσεις & εισηγήσεις των συναντήσεων εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (USB Stick).
 • Βεβαίωση παρακολούθησης.

Επιπλέον, στη λήξη κάθε ημερίδας-συνάντησης εργασίας όσοι συμμετέχοντες απαντήσουν με επιτυχία στις ερωτήσεις γνώσεων του ειδικού έντυπου ερωτηματολογίου θα συμμετέχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν ένα Netbook και μία 3μηνη σύνδεση ADSL στο διαδίκτυο. Μετά το τέλος κάθε ημερίδας-συνάντησης εργασίας θα ακολουθεί ελαφρύ γεύμα.

Το έργο «Προγραμματισμός & Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού»  εντάσσεται στο Μέτρο 2.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.